Korting elektriciteitsrekening waar gepensioneerden gebruik van kunnen maken in Spanje

Korting elektriciteitsrekening waar gepensioneerden gebruik van kunnen maken in Spanje
Beeld: Canva

Korting elektriciteitsrekening waar gepensioneerden gebruik van kunnen maken in Spanje

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Met de huidige prijsstijgingen kan elke vorm van hulp bij het betalen van de rekeningen een grote opluchting zijn voor de portemonnee van de inwoners van Spanje. De elektriciteits-sociale-bonus of ‘bono social de electricidad’ is een mechanisme dat niet zo bekend is, maar wel een aanzienlijke korting op de elektriciteitsrekening betekent voor gepensioneerden en ouderen.

Als gevolg van de huidige energiecrisis heeft de regering zowel de hoogte van de korting als de mogelijke ontvangers uitgebreid, waaronder gepensioneerden en ouderen met een laag inkomen, evenals mensen met een permanente handicap. We leggen de details van de bonus uit en de vereisten om er toegang toe te krijgen.

Het sociale-bonus (bono social) is een mechanisme van de overheid dat een korting op de elektriciteitsrekening biedt om bepaalde economisch of sociaal kwetsbare groepen te beschermen. Sinds 2022 is de korting op de elektriciteitsfactuur uitgebreid tot 65% voor kwetsbare consumenten en tot 80% voor ernstig kwetsbare consumenten. Deze maatregel blijft tijdelijk van kracht tot 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor deze korting is het nodig om elektriciteit af te nemen bij een leverancier op de gereguleerde markt, dat wil zeggen met de vrijwillige prijs voor kleine consumenten (PVPC) en met een maximum limiet van energie gedurende de factureringsperiode. Daarnaast moeten er persoonlijke, familiale en inkomensvoorwaarden worden vervuld die zijn vastgesteld door de overheid en die kunnen worden geraadpleegd op de website bonosocial.gob.es (alleen in het Spaans).

Voorwaarden

Volgens het ministerie van Ecologische Transitie kunnen huishoudens waarvan een of alle leden een pensioen ontvangen van de Seguridad Social (pensioen of blijvende arbeidsongeschiktheid) en hiervoor de minimale hoeveelheid ontvangen die op dat moment geldt, het sociale-bonus aanvragen als ‘kwetsbare consument’. Deze huishoudens mogen geen andere inkomsten hebben die samen meer bedragen dan 500 euro per jaar. LET OP: Je moet dus een Spaans pensioen ontvangen en geen pensioen uit het buitenland. Daarnaast moet je officieel ingeschreven staan bij de gemeente in Spanje.

Om als ‘ernstig kwetsbare consument’ te worden beschouwd, moet de huishouding daarnaast aantonen dat hun inkomen gelijk is aan of lager dan 1 keer de zogenaamde Openbare Inkomensindicator voor Meervoudige Effecten (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), die op € 8.106,28 per jaar is vastgesteld. Ook gepensioneerden wiens gezinsinkomen gelijk is aan of lager dan 1,5 keer de IPREM van 14 betalingen (€ 12.159,42 per jaar) kunnen in aanmerking komen voor de sociale-bonus, als zij alleen wonen. Deze bedragen kunnen variëren als er andere volwassenen en/of minderjarigen in het huishouden wonen, evenals mensen met een handicap.

Documentatie

Als de consument van mening is dat hij of zij voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor de elektriciteits-sociale-bonus, moet hij of zij de volgende documentatie invullen:

  • Aanvraagformulier (beschikbaar op de website van elke distributeur)
  • Kopie van het identiteitsbewijs (NIF of NIE) van de houder van het leveringspunt en, indien van toepassing, van alle leden van het huishouden (inclusief personen ouder dan 14 jaar die handelingsbekwaam zijn en minderjarigen jonger dan 14 jaar die hierover beschikken).
  • Uittreksel van inschrijving in de gemeente (individueel of gezamenlijk) van alle leden van het huishouden.
  • Indien geen deel uitmakend van een huishouden, individueel document van de burgerlijke stand of elk document afgegeven door de bevoegde autoriteit dat de burgerlijke staat van de aanvrager bewijst.
  • Indien deel uitmakend van een huishouden, het gezinsboekje en/of geboorteakte(s) en/of huwelijksakte(s) en/of verklaring van inschrijving als partner of openbaar document waarin de oprichting van dit partnerschap wordt bevestigd. Indien van toepassing, gerechtelijke of administratieve beslissing die de opvang bevestigt.

Wanneer een van de volgende omstandigheden van toepassing is, moet bovendien het volgende worden verstrekt:

  • Een certificaat of document dat is afgegeven door de sociale diensten van de bevoegde instantie voor speciale omstandigheden van erkende handicap gelijk aan of groter dan 33%, slachtoffer van gendergerelateerd geweld of terrorisme of situatie van erkende afhankelijkheid van graad II of III.

Waar aan te vragen

De sociale-bonus kan telefonisch, per e-mail, per gewone post of per fax worden aangevraagd bij een van de distributeurs (bij wie de dienst al is afgenomen, zoals Endesa), die verplicht zijn de sociale-bonus aan te bieden en te financieren.

De ‘comercializadoras’ hebben een termijn van tien dagen vanaf ontvangst van alle documentatie om de sociale-bonus te activeren of af te wijzen als niet aan de vereisten is voldaan. Hieronder volgt een lijst van distributeurs op de gereguleerde markt die in ons land actief zijn.

distributeurs
Ga naar de inhoud