De impact van de boerenprotesten en de aangekondigde maatregelen van de Spaanse overheid

De Impact van de boerenprotesten en de aangekondigde maatregelen van de Spaanse overheid
Beeld: @Agroinformacio / X

De impact van de boerenprotesten en de aangekondigde maatregelen van de Spaanse overheid

De afgelopen twee weken zijn duizenden boeren in Spanje de straat op gegaan om te protesteren tegen de huidige situatie in de landbouwsector. Ze eisen onder andere meer flexibele groene beleidsmaatregelen, eerlijke handelsovereenkomsten en steun bij tegenslagen zoals droogte. Deze protesten hebben geleid tot gesprekken tussen de overheid en de organisaties van boeren, waarbij de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 18 maatregelen heeft aangekondigd als reactie op de eisen van de boeren. Ondanks deze aankondigingen blijven de protesten doorgaan.

De protesten van de boeren begonnen op 6 februari van dit jaar en hebben sindsdien aanhouden. Duizenden boeren en veehouders zijn de straat op gegaan met tractoren en andere landbouwvoertuigen om hun ongenoegen te uiten over de huidige situatie in de landbouwsector. Ze klagen onder andere over de lage prijzen die ze ontvangen voor hun producten, de hoge kosten van productiemiddelen en de strenge regels omtrent groene beleidsmaatregelen.

De protesten hebben geleid tot blokkades van snelwegen en distributiecentra, waardoor er tekorten zijn ontstaan in sommige supermarkten en andere winkels. Dit heeft niet alleen impact op de landbouwsector zelf, maar ook op andere sectoren zoals de voedselindustrie en de transportsector. Bovendien zorgen de protesten voor een negatief imago van Spanje als leverancier van landbouwproducten, wat kan leiden tot verlies van klanten en marktaandeel.

De landbouwsector is een belangrijke pijler van de Spaanse economie. Het draagt bij aan ongeveer 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en biedt werkgelegenheid aan meer dan 2 miljoen mensen. De protesten hebben echter geleid tot verstoring van de productie en distributie van landbouwproducten, wat directe gevolgen heeft voor de economie.

Volgens berekeningen van de Spaanse Confederatie van Agrarische Organisaties (COAG) bedragen de verliezen als gevolg van de protesten al meer dan 100 miljoen euro. Dit omvat niet alleen de directe schade aan gewassen en vee, maar ook de indirecte gevolgen zoals vertragingen in de levering van producten en prijsdalingen. Bovendien heeft de Spaanse regering aangekondigd dat de protesten een negatieve invloed hebben op de export van landbouwproducten, wat een belangrijke bron van inkomsten is voor het land.

Oproep tot dialoog

De Spaanse regering heeft de protesten erkend en heeft opgeroepen tot dialoog met de agrariërs. Landbouwminister Luis Planas heeft benadrukt dat de overheid openstaat voor gesprekken en bereid is om te luisteren naar de eisen van de boeren en veehouders. Hij heeft ook aangegeven dat de overheid begrip heeft voor de moeilijke situatie waarin de landbouwsector zich bevindt en dat er maatregelen zullen worden genomen om deze te verbeteren.

Maatregelen van de overheid

Naar aanleiding van de protesten van de agrariërs heeft de Spaanse regering 18 maatregelen aangekondigd om de situatie in de landbouwsector te verbeteren. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke maatregelen.

Oprichting van een nationaal agentschap voor voedselcontrole

Een van de belangrijkste maatregelen is de oprichting van een nationaal agentschap voor voedselcontrole dat verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht op de naleving van de wetgeving omtrent de voedselketen. Dit agentschap zal de huidige Aica vervangen en meer bevoegdheden hebben om inspecties uit te voeren en sancties op te leggen in geval van overtredingen. Dit zal naar verwachting leiden tot een betere bescherming van de rechten van producenten en consumenten.

Afschaffing van de digitale veldboekhouding

Een andere belangrijke maatregel is de afschaffing van de verplichting voor agrariërs om een digitaal veldboekhouding bij te houden. Deze verplichting werd gezien als een extra administratieve last voor boeren en veehouders, en zal nu worden vervangen door een eenvoudiger systeem dat minder tijd en kosten met zich meebrengt.

Eco-regelingen voor duurzame landbouw

De regering heeft ook aangekondigd dat er eco-regelingen zullen worden ingevoerd om duurzame landbouwpraktijken te stimuleren. Deze regelingen zullen financiële steun bieden aan agrariërs die investeren in milieuvriendelijke technologieën en methoden. Dit zal niet alleen bijdragen aan een duurzamere landbouwsector, maar ook aan het behalen van de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatverandering.

Landbouwverzekeringen

De regering zal de steun voor het afsluiten van landbouwverzekeringen verhogen met een subsidielijn die in 2024 in totaal 284,5 miljoen euro bedraagt. De regering zal ook de nodige bijdragen leveren om de verschillende lijnen aan te passen aan de nieuwe klimatologische omstandigheden.

Verlaging belasting landbouwdiesel

Er komt een verlenging van de belastingverlaging voor landbouwdiesel. Het tarief bedraagt 3,3 cent per liter, in tegenstelling tot het algemene tarief van 37,9 cent per liter. Andere maatregelen zijn de korting van 35% op de diesel factuur in 2024. De korting van 15% op plastic en meststoffen in de objectieve schattingsmethode van de inkomstenbelasting (IRPF) blijft ook van kracht in 2024.

Ga naar de inhoud