skip to Main Content

Voorstellen “15M” voor hervorming van het Spaanse systeem in het algemeen

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Hans Camps) Er is de laatste weken veel geschreven over de 15M beweging van de verontwaardigen etc. etc. maar wat willen de protesterende en bivakkerende jongeren nu eigenlijk. Hieronder de voorstellen welke zijn goedgekeurd door de protestvergadering van Sol (de ’15M’-beweging). Het zijn enkele van de maatregelen die men als burger noodzakelijk vindt voor de hervorming van het Spaanse politieke en economische systeem. Let op, het is een hele lijst geworden.

1. OPHEFFING VAN DE VOORRECHTEN VAN DE POLITIEKE KLASSE:

 • Een strikte controle op de gekozen politici betreffende de afwezigheid op de post. Sancties voor hen die hen die nalatig zijn in hun functie.
 • Het opheffen van belastingvoordelen, pensioenjaren en pensioenuitkeringen. Gelijkschakeling van de salarissen van gekozen volksvertegenwoordigers naar het gemiddelde Spaanse salaris, en uitsluitend emolumenten die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie-
 • Opheffing van de ambtsimmuniteit, veroordeeld kunnen worden voor het bedrijven van corruptie.
 • Verplicht bekend maken van de vergoedingen voor alle openbare functies.
 • Verlaging van kosten voor het die kunnen worden benoemd.

2. TEGEN DE WERKLOOSHEID:

 • Hervorming van de verdeling door een korte arbeidsrooster en het combineren van werk, om de werkloosheid te bestrijden ( dit wil zeggen, dat de werkloosheid daalt, tot minder de 5%).
 • Pensionering op 65-jarige leeftijd en geen leeftijdsverhoging zolang de jeugdwerkloosheid niet is afgenomen.
 • Bonificatie voor bedrijven die minder dan10% aan tijdelijk personeel in dienst hebben.
 • Baanzekerheid: de onmogelijkheid tot collectief ontslag vanwege duidelijke motieven van grote bedrijven, die tegelijkertijd tijdelijk personeel in dienst nemen. Om de ontstane leemte op te vullen.
 • Het opnieuw ontstellen van de WW-uitkering van €426, =per maand, voor langdurig werklozen.

3. RECHT OP HUISVESTING:

 • Onteigening door de Staat van de voorraad aan niet verkochte nieuwbouwwoningen, om deze op de mark van beschermde huurwoningen te brengen.
 • Huursubsidies voor jongeren en, voor al diegenen met een laag inkomen.
 • Het toestaan van opschorting van hypotheekaflossing, om gedwongen verkopen te voorkomen.

4. KWALITEIT VAN OPENBARE DIENSTEN:

 • Het verdwijnen van onnodige kosten in het Openbaar Bestuur en de vestiging van een onafhankelijke controle op budgettering en uitgaven.
 • Meer personeel in de Gezondheidszorg, zodat de wachtlijsten verdwijnen.
 • Meer onderwijzend personeel, zodat er kleine klassen ontstaan met minder leerlingen per leerkracht, er minder zittenblijvers komen en minder aandachtsgroepen zijn.
 • Verlaging van het inschrijfgeld op Universiteiten en verlaging van het studiegeld.
 • Overheidssteun voor het garanderen van onafhankelijk onderzoek.
 • Voordelig, kwalitatief goed en, duurzaam Openbaar Vervoer herstel van de treinen en hun oorspronkelijke tarieven die zijn vervangen door de AVE, het voordeliger maken van abonnementen, beperking van het private verkeer in de binnensteden en de aanleg van fietspaden.
 • Gemeentelijke ondersteuning: Effectieve toepassing van de Ley de Dependencia (Bijstandswet), Gemeentelijke sociale opvangnetwerken, Gemeentelijke ombuds- en begeleidingsdiensten.

5. CONTROLE OP DE BANKINSTELLINGEN:

 • Het verbieden van enigerlei redding van, of kapitaalinjectie in, bankinstellingen: Bankinstellingen met moeilijkheden moeten failliet verklaard worden, of genationaliseerd om zodoende een openbare bank te creëren met overheidscontrole.
 • Verhoging van de dor banken te betaling belasting naar rato tot de overheidsuitgaven die zijn gegenereerd door de crisis in de bancaire sector vanwege hun slechte beheer.
 • Terugstorten in de schatkist van de Overheid van alle overheidsgeld wat naar de banken is gegaan.
 • Een verbod voor Spaanse banken, om te investeren in belastingparadijzen.
 • Het instellen van boetes op speculatieve bewegingen en op bancaire wanpraktijken.

6. BELASTINGEN:

 • Belastingverhoging voor het grootkapitaal en bancaire instellingen
 • Afschaffing van de SICAV (Société d’investissement à capital variable) investeringsfondsen.
 • Herstel van de Vermogensbelasting.
 • Reële en effectieve controle op belastingontduiking en kapitaalvlucht naar belastingparadijzen.
 • Internationale bevordering voor de goedkeuring van een belasting op internationale transacties (de zogenoemde Tobin-taks*)

*Tobin-taks – De Tobin-taks is een kleine belasting op valutatransacties, die in 1971 naar aanleiding van het de facto afschaffen van het systeem van Bretton Woods, door de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar James Tobin werd voorgesteld. Door een dergelijke belasting – gedacht wordt aan 0,1 of 0,25 % – wordt de valuta-handel een stuk minder interessant. In die zin, zou de Tobin-taks het vaak als maatschappelijk onwenselijk ervaren flitskapitaal kunnen afremmen, omdat het hierbij gaat, om zeer grote bedragen die vaak omgewisseld worden, om met kleine winstmarges een grote winst te behalen. Zelfs een zeer geringe belasting zou deze speculatieve strategie niet meer winstgevend maken en daarmee de economische stabiliteit van valuta-gebieden kunnen vergroten. Een cruciale vraag is, waar de opbrengsten van de taks naar toe gaan. In verschillende uitwerkingen wordt ervan uitgegaan, dat een aanzienlijk deel van de opbrengst voor internationale doelen wordt bestemd en, derhalve, moet worden beheerd door een bestaande, of nieuw op te richten internationale organisatie.

7. BURGERVRIJHEID EN DEMOCRATISCHE DEELNAME

 • Geen controle op/over het Internet. Afschaffing van de Ley Sinde (Sinde-Wet).
 • Bescherming van persvrijheid en onderzoeksjournalistiek.
 • Verplichte en bindende referenda voor brede onderwerpen die het leven van burgers veranderen.
 • Verplichte en bindende referenda voor de invoering van maatregelen van de Europese Unie.
 • Wijziging van de Kieswet, om een echt evenredig. representatief systeem te garanderen wat geen enkele politieke partij, of sociale stroming uitsluit, waar een blanco stem en een ongeldige stem geen vertegenwoordiging in de wetgevende macht garanderen.
 • Onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht, hervorming van het Openbaar Ministerie, om de onafhankelijkheid ervan te garanderen, geen benoeming van leden van het Constitutionele Hof en van de Algemene Raad van de Rechterlijke Macht door de zitten de Regering.
 • In het leven roepen van affectieve mechanismen die de interne democratie in politieke partijen garanderen.

8. VERLAGING VAN OVERHEIDS-UITGAVEN:

 • Opheffen van de Senado (Eerste Kamer).
 • Noorwegen, Zweden, en Denemarken, hebben geen Eerste Kamer, Duitsland telt slechts 100 Senatoren en de Europese Unie telt slechts een Senator per lidstaat.
 • Grote denkers over internationaal staatsrecht zijn van mening, dat het een onnodige Kamer is, een uitstervend instituut. Waarom moeten we dan in Spanje 260 senatoren aanhouden?
 • Zodoende kunnen we jaarlijks 3,5 miljard euro besparen.
 • Verder de levenslange pensioenvoorziening voor alle Kamerleden, Senatoren en andere Regeringsvertegenwoordigers – “Vaders des Vaderlands”- afschaffen
 • Alle diplomaten afschaffen behalve een ambassadeuren een consul per land. (Het kan niet zo zijn dat Spanje hieraan meer uitgeeft, dan Duitsland, of het Verenigd Koninkrijk.)

Daarmee en, met het 30% verlagen van de Begrotingsposten 4, 6 en 7 van de Algemene Staatsbegroting, (bijdragen aan vakbonden, politieke partijen en, diverse ondoorzichtige stichtingen en dergelijke) bespaart men ruim 45 miljard Euro, waardoor het niet nodig zou zijn, om aan de ambtenarensalarissen te morrelen en, ook zou men geen 6 miljard hoeven te bezuinigen op de Staatsinvestering.

Met de helft van het geld wat Staat bespaart met deze maatregelen, zal men een eind kunnen maken aan de crisis in Spanje

Door het veranderen van de kieswet, naar een echte, participerende democratie, waar naar onze mening, het burgers zijn die regeren en niet een papiertje wat er elke vier jaar voor zorgt, dat zij ermee kunnen doen wat ze willen zonder verklaring, of uitleg te geven.

Door wijziging van de kieswet en, door een werkelijk deelnemende democratie: “Worden we eindelijk goed wakker. We blijven niet slapen en lethargisch volgen!”

Hoort zegt het voort, geldt voor iedereen die het met bovenstaande eens is. Wat vinden de lezers van SpanjeVandaag??

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend